شادی

happiness

پیشنهاد ایجاد محیط بان

این لینک مقاله ای است که خیلی مورد توجه قرار گرفته. نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟

 http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=119700