شعر حفظ کردن ماه های قمری

ز محرم که گذشت تو بدان ماه صفر

دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر

رجب است و شعبان، رمضان و شوال

پس به ذیقعده و ذی حجه بکن نیک نظر

تاثیر احمدی نژاد بر رئیس جمهور آینده

حرف حکیمانه ای از مدیرعامل شرکتی که در آن هستم: «بی تردید احمدی نژاد تاثیر بی بدیلی بر رئیس جمهورهای بعدی خواهد گذاشت به این معنا که آیندگان بر اهمیت اختیارات و قدرت رئیس جمهور و نقشی که می تواند در عرصه داخلی و خارجی ایفا کند بیش از گذشته پی خواهند برد. به یک معنا احمدی نژاد علی رغم نقاط ضعف فراوان، این حسن را دارد (یا داشت) که تصور بی اختیار بودن رئیس جمهور را که ثمره دولت دوم خاتمی بود از بین برد. به این معنا آیندگان وامدار او خواهند بود.»

دو تصوير از رئيس جمهور

اين هم سرمقاله اي كه پس از مصاحبه احمدي نژاد در روزنامه نوشتم و خيلي مورد توجه قرار گرفت. واكنش ها خيلي جالب بود اما شرح آن باشد براي چند روز ديگر كه واكنش خوانندگان را ديديم.

ظاهرا نمي شود لينك گذاشت. لذا آدرس را در زير مي نويسم

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=109149

رمز توسعه ملتها از دید آدام اسمیت

به نقل از مصاحبه منکیو

Adam Smith once said that ‘little else is requisite to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism, but peace, easy taxes, and tolerable administration of justice’

شب و روز

بانو جمله زيبايي مي گفت: «روز براي همه انسانها اعم از خوب، متوسط و بد است.  اما شب صرفا براي آدم هاي خوب و آدم هاي بد است. زهاد، نويسندگان و دانشمندان، دزدها، قاتلين و فاسقين از شب استفاده اي غير از خواب مي كنند»