اهميت ارتباطات سازماني

دوست خوبي دارم كه در امر مشاوره مديريت بسيار با تجربه است و هر از چندگاهي نكات خوبي ازش مي آموزم. در جمع صحبت از اين شد كه چطور سازمان خوبي شكل مي گيرد خصوصا براي اين مقصود كه بتواند خدمات با كيفيتي عرضه كند. مديرعامل گفت بايد بهترين نيروي انساني را جذب كرد. دوست من گفت نيروي انساني خوب شرط لازم است نه كافي! ارتباطات سازماني شرط كافي براي قوام يك سازمان است. براي توضيح از اين مثال استفاده كرد كه اگر شما بهترين ستاره هاي فوتبال را هم استخدام كنيد يك تيم خوب نخواهيد داشت تا زمانيكه اينها مدتي با هم پاس كاري نكنند. تيم خوب از قبل پاس كاريهاي خوب شكل مي گيرد. ارتباطات سازماني در حكم پاس دادن هاست.