ویژگی کتاب های دکتر سروش

از مصاحبه با دوست خوبم، به این نکته متوجه شدم که کتاب های دکتر سروش دارای یک ویژگی اساسی است و آن اینکه یک پیام ساده و مشخص دارد اما برای شیرفهم کردن یا خر فهم کردن مخاطب آن را به صد زبان و با هزار تمثیل و تعبیر و از زوایای مختلف بیان می کند. مسئله جالب اینجاست که باز هم در معرض بدفهمی قرار می گیرد. این مثال ساده نشان می دهد که جا انداختن یک مطلب در جامعه چقدر کار دشواری است و چقدر حوصله و توان توضیح دادن می طلبد.