مزیت های بزرگی مقیاس: نمونه آمریکا

دوستانی که به آمریکا می روند یک تعبیر دارند و آن قفس بزرگ است. آمریکا به دلیل مشکلات ویزا و عدم اطمینان ناشی از دوباره ویزا گرفتن مثل یک قفس است و افرادی که می روند جرات نمی کنند که موقتا هم که شده برگردند. لذا حکم قفسی را دارد اما یک پدیده دیگر هم همزمان وجود دارد و آن این است که آمریکا آنقدر بزرگ است که تقریبا هر نیازی که هر کس داشته باشد به نحوی از انحاء می تواند برآورده سازد. بزرگی مساحت آن تنوع اقلیمی را بوجود آورده است. وجود اقلیت های مختلف به تعداد زیاد موجب شده تا هر کس گروه های بزرگی را هم عقیده با خود در آمریکا پیدا کند. در آنجا از حزب اللهی رادیکال، شیطان پرست، لیبرال و هرچیزی که تصور کنید به تعداد زیاد هست. لذا این سرزمین همه سلائق و نیازها را به نحوی برآورده می کند. آنقدر تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیاد است که خیلی لازم نیست کسی بداند که خارج از آمریکا چکار می کند. دوستی می گفت که آمریکایی ها مسابقات فوتبال خود را جام جهانی می نامند چرا که خود را کل جهان تلقی کرده و بقیه جهان را کوچک و یا کم اهمیت قلمداد می کنند.