تاثیر احمدی نژاد بر رئیس جمهور آینده

حرف حکیمانه ای از مدیرعامل شرکتی که در آن هستم: «بی تردید احمدی نژاد تاثیر بی بدیلی بر رئیس جمهورهای بعدی خواهد گذاشت به این معنا که آیندگان بر اهمیت اختیارات و قدرت رئیس جمهور و نقشی که می تواند در عرصه داخلی و خارجی ایفا کند بیش از گذشته پی خواهند برد. به یک معنا احمدی نژاد علی رغم نقاط ضعف فراوان، این حسن را دارد (یا داشت) که تصور بی اختیار بودن رئیس جمهور را که ثمره دولت دوم خاتمی بود از بین برد. به این معنا آیندگان وامدار او خواهند بود.»