تصرف زمین توسط نهادهای نظامی و عمومی

در کتاب راز سرمایه نوشته دو سوتو خواندم که :

«من شاخه اهایی از قوای مسلح را دیده ام که افسران نظامی را مامور کرده بودند تا املاکی را از طریق خارج از قانون به منظور ایجاد محل زندگی برای درجه داران به دست آورند. همچنین شگفت انگیزتر مقامات وابسته به شهرداری که مسئول اعطای حقوق املاک و عملیات ثبت بودند دیدم که با سازماندهی تصرف غیررسمی، برای اعضاء اتحادیه شان زمین های مناسب خانه سازی فراهم می کردند»