خدمات پزشکی خارج از ساعت

اگر خدای ناکرده فرزند عزیزتان مریض است می دانید که یک بعد از ظهر که با احتساب ترافیک می شود یک نصف روز گرفتار پزشک و دارو و مسائل مربوطه خواهید بود. اما یک پزشک معروف هست که خلاقیت به خرج داده وساعات کار خود را از 7 صبح تعریف کرده است. دکتر روان پارسا دکتر اطفال که مطبش خیابان هفده شهریور چهارصد متر پایین تر از میدان شهداست مریضانش را از صبح زود ویزیت می کند. برای من که چند بار گرفتار این مسئله بوده ام از این موقعیت استفاده می کنم تا حداقل اخلال در کارم را متحمل شوم.

باید یک عکس رادیولوژی می گرفتم. این مسئله نیز دست کمی از  مسئله قبل ندارد ولی از راهنمایی دوستی فهمیدم که یک رادیولوژی در خیابان مطهری خیابان جم کوچه اول هست که شبانه روزی کار می کند و دفترچه بیمه نیز قبول می کند. ساعت 10:30 شب رفتم و راحت عکس را انداخته و بدون هیچ ترافیک یا معطلی کارم انجام شد.

بارها به مسئله خدمات خارج از ساعت فکر کرده ام که واقعا چقدر تسهیل کننده است. ای کاش سازمانهای دولتی که گرفتار بیکاری پنهان هستند، بخشی از این نیروها را به ارائه خدمت در ساعات خارج از ساعات اداری وا می داشتند. اینگونه رفاه شهروندان افزایش می یابد.