زندگی پرماجرای اقتصاددان ارشد بانک جهانی

برگرفته از اینجا:

برای اولین بار یک چینی به اسم Justin Yifu Lin, به سمت کارشناس ارشد یا عالی ترین سمت اقتصادی بانک جهانی منصوب شده است. این شخص زندگی بسیار جالبی دارد. وی در ارتش تایوان بوده ولی با شنا از دریا یا رودخانه ای که حائل میان این دو کشور است به چین می رود و زن و فرزندش را در تایوان از خود بی خبر می گذارد. در پکن لیسانس اقتصاد سیاسی کمونیسم را از دانشگاه پکن می گیرد و بعد به دانشگاه شیکاگو در آمریکا می رود و دکترایش را می گیرد. تازه همسرش می فهمد که او زنده است و به آمریکا می آید و همدیگر را می بینند.