جمعیت پاکستان

حادثه ترور بی نظیر بوتو توجه عموم مردم را به همسایه شرقی مان جلب کرد. جایی که اطلاعات ما از آن تقریبا صفر است. ابتدا این سوال را می کنم. فکر می کنید جمعیت پاکستان چقدر است؟

در پست بعدی اطلاعات بیشتری درمورد این همسایه خواهم نوشت. یک مقاله مفصل هم در مورد اقتصاد این کشور در دست آماده سازی دارم که به زودی عرضه علنی خواهد شد.